• Hideyuki Ando + Tetsutoshi Tabata + Junji Watanabe – DesCours 2009 – Saccade-based Display

    standard